Bromme Køreforening 


Kort referat fra Bromme Køreforenings generalforsamling den. 18. februar 2005 i Jagthytten, Døjringe.

Sædvanen tro startede de fleste med et stykke smørrebrød en times tid før generalforsamlingens start. 

Allan Sørensen blev valgt som dirigent og Egon Skov og Peer Friborg blev valgt som stemmetællere.

Formanden berettede om årets forløb med mange gode aktiviteter og nye ideer i Foreningen. Blandt andet blev 2004 startåret for det nye medlemsblad med artikler, side 13 hesten, annoncer m.m. Der er også lavet trøjer og kalendere med henholdsvis Bromme Køreforenings logo og billeder af nogle af foreningens medlemmer.

De faste arrangementer: løvfalds-, nytårs- og fastelavnstur, påskestævne m.v. er forløbet planmæssigt. M.h.t. påskestævnet har bestyrelsen valgt at ”propositionerne først bliver frigivet” på dagen for generalforsamlingen for at give alle en fair chance for at tilmelde –det er jo et luksusproblem med det høje antal af tilmeldinger og derfor ventelister!

Foreningen har også været repræsenteret ved f.eks. åbningen af Lottershøj , Dyrenes Dag i Slagelse, 4H Marked på Parnasgrunden i Sorø og ved uddelingen af midler (kr. 5000,-) fra Spar Trelleborg.

Af 2004s nye aktiviteter blev brugskørsel nævnt –desværre måtte det aflyses p.g.a. manglende tilmeldinger, men bestyrelsen satser på at tidspunktet lå dårligt, idet der var stor opbakning omkring det seneste arrangement v/Liselotte Watson om forspændingsinstruktion og brugskørselsaktiviteter.

Alt i alt var formanden godt tilfreds med det forgangne år, men kom dog med en enkelt opfordring til medlemmerne om at støtte op omkring arrangementerne.

I 2005 kommer der også en ny aktivitet på bane –nemlig keglekørselsturneringer, hvor Bromme står for én ud af fem. Ekvipagernes 3 bedste ud af i alt 5 mulige resultater tæller i en samlet konkurrence. Der er også begynderklasser.

Regnskabet for 2004 blev godkendt og man kunne konstatere et samlet overskud for året på godt 17.500 kr. hvilket betyder at Foreningens samlede kapital og værdier er på 65300kr.

Under fastsættelse af kontingent for 2006 foreslog Lena Vabø en nedsættelse af kontingentet fra 250 kr. til 200 kr. Hun trak imidlertid forslaget tilbage efter mange gode argumenter for at bruge noget af kapitalen til indkøb af manglende udstyr til eksempelvis forhindringer m.v.

Så var forslagene igang og også Pernille Hesselberg havde indgivet et forslag, der lød på at Foreningen fremtidigt skulle dække de 30 kr., der hidtil er blevet opkrævet for skovkort til folk, der ikke selv har indløst årskort til Sorø Akademis Skove. Debatten gik frem og tilbage, men ved afstemning blev det afgjort at alle skal betale til skoven – uanset om det er pr. gang eller via årskort. Samtidig var der også gode argumenter om at denne ”klippekortsordning” til 30 kr. pr. gang giver Sorø Akademi et godt indtryk af at Bromme Køreforening rent faktisk gør opmærksom på  at alle skal betale for skovkørsel. Ansvaret overfor brugen af skovene bliver også mere personligt, hvis man selv har betalt.

Gitte Steen spurgte til Foreningens muligheder for evt. at få genåbnet nogle skovveje ud til Kalundborgvejen. Umiddelbart er  Akademiet benhårde i deres beslutninger om spærring af indkørsler, men alle blev opfordret til at møde op til den årlige debat med Sorø Akademi. Især vil Foreningen ikke tage del i ansvaret, hvis folk omgår afspærringer og kæder –uanset om de har mundtlig tilladelse eller ej!

Jørgen Lamborg og Jørgen Jensen blev genvalgt som h.h.v. kasserer og bestyrelsesmedlem med applaus.

Der var som sædvanlig mange gode forslag til aktiviteter for det kommende år.

Brugskørsel bliver f.eks ikke taget af plakaten. Trods manglende opbakning i 2004 tyder stemningen på at det er værd at gentage forsøget.

Til fastelavn kunne nogle tænke sig tøndeslagning, mens andre som et mere ”sikkert” indslag hellere ville prøve ”ring-kørsel”. Der var endda forslag om at samles helt uden hest ;-)

Kenneth Jørgensen foreslog indkøb af flytbare forhindringer og hertil ville Gitte Steen og Allan gerne stille mark til rådighed, til noget forhindringskørsel for sjov.

Ingelise og Peer tilbød meget generøst at arrangere frokost på Højbodalvej, Stenlille, hvis man samles til en køretur i Åmosen d. 6. august 2005

Egon Skov ville gerne have genoptaget tidligere forsøg på planlagte undervisningsdage og hertil kommenterede bestyrelsesmedlem Anders Høgh Hansen at det krævede stor  opbakning fra medlemmerne.

Bestyrelsen vil naturligvis følge grundigt op på alle forslag og advisere nærmere!

Seletøjssyningen blev rost meget –det er en afholdt aften af både nye og gamle medlemmer. Der er som regel 10-15 fremmødte, hvilket må siges at være ret flot!

Under eventuelt nævnte Jørgen Lamborg at Bromme Køreforening har købt en ny og mere let hjemmesideadresse:

www.brommekoereforening.dk

Her er der også plads til at lægge alle gamle billeder fra Foreningens historie frem.

Stine Hansen roste hjemmesiden, især fordi den bliver jævnligt opdateret.

Der blev også snakket frem og tilbage om, hvorvidt Foreningen behøver /om det overhovedet er muligt at få sit eget område. Flere muligheder blev fremlagt, men den ideelle løsning nåede man ikke frem til. Man lægger stadig hovedvægt på at fortsætte aftalen med Per og Kate Albinussen i et så stort omfang som muligt. Typisk kan problemet her være manglende mulighed for at benytte både bane og parkering.

Formanden takkede for de mange gode forslag, der var kommet i løbet af aftenen og for 2004.

Generalforsamlingen sluttede af med kaffe, wienerbrød og selvfølgelig masser af hestesnak!

Referent Mathilde Sørensen.

Tilbage til medlemsinformation.