VEDTÆGTER

 

FOR

 

BROMME KØREFORENING

 

Lovene er vedtaget på generalforsamlingen 17.02.2023

 

 


 

 

§ 1:         Stk. 1:

               Foreningens navn er : 

 

BROMME KØREFORENING. 

Stk. 2:

Foreningen er hjemmehørende i Sorø Kommune.  

   

§ 2:

              Stk. 1:

               Foreningens formål er at fremme interessen og øge kendskabet til kørsel med hest og vogn samt med hestetrukne landbrugsredskaber.

 

               Stk. 2: 

               Medlemmerne bør fremme og videre give deres erfaringer, så ethvert medlem, øvet som uøvet, kan blive i stand til at føre hestekøretøj  på fuldt forsvarlig måde.

   
Stk. 3:

               Endvidere bør der arrangeres aktiviteter for foreningens medlemmer med familie.

§ 3 :       Intet medlem må bruge foreningens navn i erhvervs-øjemed.

 

§ 4:  

                Stk. 1: 

              Foreningen ledes af en bestyrelse på 5  medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. 
Herudover vælges medlemmer til Pløjeudvalg, Stævneudvalg og
Temaaftenudvalg. Disse 3 udvalg skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være en bestyrelsesrepræsentant. Denne udpeges på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

               Stk. 2:

               Hvert år er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. På 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer.  

               På 1. udvalgsmøde efter generalforsamlingen vælger hvert udvalg sin formand.

               Formanden for hvert udvalg deltager i mindst 2 bestyrelsesmøder om året, hvoraf det første har til formål at drøfte årets aktiviteter.

 

              Stk. 3: 

               Der vælges desuden 1 bestyrelsessuppleant og 1 bilagskontrollør.
Såfremt at billagkontrollør er forhindret, træder et bestyrelsesmedlem/suppleant til som billagskontrollør, dog undtaget kasseren

 

                Stk. 4:

               Valgene gælder for 2 år ad gangen. 

 

Stk. 5:

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 6:

Udvalgene har følgende opgaver:

 

Pløjeudvalget planlægger og afholder træning. Udvalget planlægger og afholder årligt et pløjestævne.

Udvalget arrangerer og koordinerer også aktiviteter vedrørende udstillinger og fremvisning af hestetrukne landbrugsredskaber.

 

Stævneudvalget har alt det administrative arbejde omkring alle stævner afholdt af foreningen, herunder de personlige aftaler til dommere og hjælpere til stævner. Udvalget planlægger og afholder årligt et kørestævne i Påsken og et TopCup-stævne.

 

Temaaftenudvalg har til opgave at planlægge temaafterne og skaffe egnede fordragsholdere.

 

§ 5:        Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 6:         Stk. 1:
 
Det årlige kontingent vedtages hvert år på den ordinære generalforsamlingen. 

               Stk. 2:

               Kontingentet er gældende for familie m. hjemmeboende børn på adressen.

 

§ 7:         Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. marts.

   

Indvarslingen skal ske skriftligt og mindst 14 dage forud. 

   

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig forlanger det, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

 

§ 8:        Generalforsamlingens dagsorden:

1)               Valg af dirigent

2)               Valg af stemmeudvalg

3)               Formanden aflægger beretning

4)               Godkendelse af det reviderede regnskab

5)               Fastsættelse af kontingent

6)               Indkomne forslag

7)               Valg af :                 Bestyrelsesmedlemmer

                                                  Udvalgsmedlemmer

                                                  Bilagskontrollør

                                                  Bestyrelsessuppleant

8)               Aktivitetsforslag for det kommende år

9)               Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede generalforsamling.

 

§ 9:         

              Stk. 1:

              Afstemning sker ved personlig fremmøde og foregår ved håndsoprækning, med mindre én ønsker skriftlig afstemning.

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Se dog §10, stk. 1.

 

              Stk. 2:

              Stemmeret har alle, der kan femvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Maksimum 2 stemmer pr husstand.

 

§10:        

              Stk. 1:

              Ophævelse af foreningen kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med normal indvarslingsfrisk og med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

              Stk. 2:

              Foreningens formue efter opløsningen anvendes til alment nyttigt formål som besluttet på den afsluttende generalforsamling.

 

            Tillæg til vedtægterne
Regler omkring pokalen til årets "Brommer":
1)    Det er bestyrelsen, der afgør, hvem der skal være årets "Brommer".
2)    Pokalen er til evig vandring og den kommer aldrig i spil til ejendom.
3)    Pokalen uddeles hvert år til generalforsamlingen.
4)    Pokalen skal gives til et Brommemedlem, der gør noget ekstraordinær for Bromme Køreforening. Det kan være en, der altid stiller op og præsenterer BKF.
5)    Så længe Peter Grå lever, skal han have indflydelse på hvem, der bliver modtager af pokalen som Årets "Brommer".